မဂၤလာပါ။ 

sms ႏွင့္ မိုဘုိင္းအသံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ၾကိဳဆုိပါတယ္။

လူေနမႈဘဝဆုိင္ရာ ေန႔စဥ္ သိေကာင္းစရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား